Privacyverklaring

De bescherming van uw gegevens is onze zorg

We vinden het fijn dat u interesse heeft in ons bedrijf en onze producten resp. diensten en willen dat u zich bij het bezoek aan onze website ook veilig voelt wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel ernstig. De bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht nemen is voor ons vanzelfsprekend.

We willen dat u weet wanneer we welke gegevens verzamelen en hoe we ze gebruiken. We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen die garanderen dat de voorschriften over de bescherming van gegevens zowel door ons als door ons belaste externe dienstverleners in acht worden genomen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie omtrent uw identiteit. Hieronder vallen bv. gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Het is niet vereist dat u persoonsgegevens prijsgeeft om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben we echter uw naam en adres alsook verdere gegevens nodig zodat we de gewenste diensten kunnen leveren.

Hetzelfde geldt voor het verzenden van informatiemateriaal en bestelde goederen of voor het beantwoorden van individuele vragen. Waar dit vereist is, wijzen we u daar uitdrukkelijk op. Bovendien verwerken en slaan we enkel gegevens op die u ons vrijwillig ter beschikking stelt en evt. gegevens die we automatisch bij het bezoek aan onze internetpagina’s verzamelen (zie alinea “Gegevens die automatisch bij het bezoek aan onze internetpagina’s geregistreerd worden”).

Voor zover u beroep doet op het leveren van diensten, worden normaal gezien enkel gegevens verzameld die we voor het leveren van de diensten nodig hebben. Voor zover we om verdere gegevens vragen, gaat het hierbij om vrijwillige informatie. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend voor het vervullen van de gevraagde dienst en als garantie van eigen rechtmatige bedrijfsbelangen.

Doelbepaling van de persoonsgegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken we in het algemeen om uw aanvragen te beantwoorden, uw opdrachten te bewerken of u toegang tot bepaalde informatie of aanbiedingen te geven. Om onze klantrelaties te verzorgen kan het bovendien nodig zijn dat wij of een door ons belast dienstverleningsbedrijf deze persoonsgegevens verwerkt om u over productaanbiedingen te informeren of om online enquêtes uit te voeren om beter aan de opdrachten en vereisten van onze klanten te voldoen.

Uiteraard respecteren we het als u uw persoonsgegevens niet ter ondersteuning van onze klantrelaties (in het bijzonder voor direct marketing of marktonderzoek) aan ons ter beschikking wilt stellen. We verkopen uw gegevens niet aan derden of maken deze op geen enkele andere manier ten gelde.

Bovendien worden er geen persoonsgegevens aan staten buiten de EU resp. de EER doorgegeven.

Beoogd gebruik

We verzamelen, verwerken en gebruiken de door u online ter beschikking gestelde, persoonsgegevens enkel voor de u meegedeelde doelen. We geven uw persoonsgegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Verzamelingen van persoonsgegevens alsook het doorgeven ervan aan overheidsinstellingen en overheden die recht hebben op informatie gebeurt enkel in het kader van de toepasselijke wetten resp. voor zover we door een rechterlijk besluit hiertoe verplicht zijn. Onze medewerkers en de door ons belaste dienstverleningsbedrijven zijn door ons tot geheimhouding en het in acht nemen van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht.

Gegevens die automatisch bij het bezoek aan onze internetpagina’s geregistreerd worden

Bij het gebruik van onze website worden om organisatorische en technische redenen de volgende gegevens opgeslagen: de namen van de door u opgeroepen pagina’s, de door u gebruikte browser en uw besturingssysteem, datum en tijdstip van de toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden en uw IP-adres.

We analyseren deze technische gegevens anoniem en enkel voor statistische doeleinden om onze website continu verder te optimaliseren en onze internetaanbiedingen nog aantrekkelijker vorm te kunnen geven. Deze bestanden worden gescheiden van andere persoonsgegevens op beveiligde systemen opgeslagen. Gegevens kunnen niet aan individuele personen worden gelinkt.

Cookies

Als u onze website bezoekt, kan het gebeuren dat we informatie in de vorm van een cookie op uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Daarbij worden buiten het internetprotocoladres geen persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. Deze informatie dient om u bij uw volgende bezoek aan onze website automatisch te herkennen en de navigatie voor u te vereenvoudigen. Cookies laten ons bijvoorbeeld toe om een website aan uw interesses aan te passen of uw wachtwoord op te slaan zodat u dit niet telkens opnieuw hoeft in te geven.

Uiteraard kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat we uw computer herkennen, kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen “geen cookies accepteren” te selecteren. Hoe dat in detail in zijn werk gaat, vindt u in de handleiding van uw browserproducent. Als u geen cookies aanvaardt, kan dit echter functiebeperkingen bij onze aanbiedingen tot gevolg hebben.

Registratiefunctie in het handelaarsgedeelte – enkel mogelijk voor MHZ-klanten

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden gebruikt voor het gebruik van de aanbieding. De gebruikers kunnen via e-mail over aanbiedings- of registratierelevante informatie zoals wijzigingen van de omvang van het aanbod of technische omstandigheden geïnformeerd worden. De verzamelde gegevens zijn in het kader van de registratie zichtbaar in het invoerscherm. Daartoe behoren firma, klantnummer, naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoon, fax.

Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief informeren we u over ons en onze aanbiedingen.

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we van u een geldig e-mailadres alsook informatie nodig die ons toelaten om te controleren of u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent en of de eigenaar ervan akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens worden enkel voor het versturen van de nieuwsbrief gebruikt en worden niet aan derden doorgegeven.

Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief slaan we uw IP-adres en de datum van inschrijving op. Deze gegevensopslag dient enkel als bewijs wanneer een derde partij misbruik maakt van een e-mailadres en zich zonder medeweten van de rechtmatige eigenaars voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven.

Voor statistische doeleinden voeren we geanonimiseerde link-tracking uit. Gegevens kunnen niet aan individuele ontvangers worden gelinkt.

Uw toestemming tot het opslaan van de gegevens, het e-mailadres alsook het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen. Herroepen is mogelijk via een link in de nieuwsbrieven zelf, in uw profielgedeelte of via mededeling aan de bovenstaande contactmogelijkheden.

Contactopname

Bij contactopname met ons bedrijf (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruiker voor het bewerken van de aanvraag alsook voor het geval van verdere vragen opgeslagen.

Publicatie van vacatures/online sollicitaties

Uw sollicitatiegegevens worden voor het afwikkelen van de sollicitatieprocedure elektronisch door ons verzameld en verwerkt. Indien op uw sollicitatie het afsluiten van een tewerkstellingscontract volgt, kunnen uw ter beschikking gestelde gegevens met het oog op het gangbare organisatie- en beheerproces met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften door ons in uw personeelsdossier opgeslagen worden.

De door u ter beschikking gestelde gegevens worden bij het weigeren van uw sollicitatie automatisch twee maanden na bekendmaking van de weigering gewist. Dit is niet van toepassing indien op basis van wettelijke vereisten (bijvoorbeeld de bewijsplicht volgens de algemene wet op gelijke behandeling) een langere opslagduur nodig is of als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een langere opslagduur in onze kandidatenbank.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de USA doorgestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te leveren. Ook geeft Google deze gegevens eventueel door aan derden voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert in geen enkel geval uw IP-adres met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; we wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van de website in volle omvang kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven beschreven doel. Het verzamelen of opslaan van gegevens kan te allen tijde met effect voor de toekomst geweigerd tools.google.com/dlpage/gaoptout worden. In het licht van de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen we erop wijzen dat deze website Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“ gebruikt en IP-adressen daardoor enkel in afgekorte vorm verder verwerkt worden om directe verwijzing naar personen uit te sluiten.

Veiligheid

We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang te beschermen.

Al onze medewerkers en alle personen die bij het verwerken van gegevens betrokken zijn, zijn verplicht tot inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetten inzake bescherming van gegevens en vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens.

Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling continu herwerkt.

Wijziging van onze privacybepalingen

We behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen voor zover dit wegens technische ontwikkeling vereist is. In deze gevallen zullen we ook onze aanwijzingen inzake gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.

Links

Voor zover u gebruik maakt van externe links die in het kader van onze internetpagina’s worden aangeboden, is deze privacyverklaring niet van toepassing op deze links. Voor zover we links aanbieden garanderen we dat op het moment van het aanmaken van de link geen inbreuken tegen toepasselijk recht op de gelinkte internetpagina zichtbaar waren. We hebben echter geen invloed op het in acht nemen van de privacy- en veiligheidsbepalingen door andere aanbieders. Informeer u daarom op de internetpagina’s van de andere aanbieders ook over de daar ter beschikking gestelde privacyverklaringen.

Online aanwezigheid op sociale media

We zijn online aanwezig op sociale netwerken en platformen om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren en hen daar over onze diensten te kunnen informeren.

We wijzen erop dat daarbij gegevens van de gebruikers buiten het gebied van de Europese Unie verwerkt kunnen worden. Hierdoor kunnen voor de gebruikers risico’s ontstaan omdat zo bv. de uitoefening van de rechten van de gebruikers bemoeilijkt kan worden. Met het oog op Amerikaanse aanbieders die onder het Privacy-Shield gecertificeerd zijn, wijzen we erop dat ze ertoe verplicht zijn om de privacynormen van de EU in acht te nemen.

Verder worden de gegevens van de gebruikers normaal gezien voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden verwerkt. Zo kunnen bv. uit het gebruikersgedrag en de daaruit resulterende interesses van de gebruikers gebruikersprofielen opgesteld worden. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt gebruikt worden om bv. advertenties binnen en buiten de platformen te plaatsen die opzettelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden normaal gezien cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen waarin het gebruikersgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Verder kunnen in gebruikersprofielen ook gegevens onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte toestellen opgeslagen worden (in het bijzonder als de gebruikers leden van de betreffende platformen zijn en op deze ingelogd zijn).

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers gebeurt op basis van onze rechtmatige belangen voor effectieve informatie van de gebruikers en communicatie met de gebruikers volgens art. 6 lid 1 sub. f. AVG. Indien de gebruikers door de betreffende aanbieders om toestemming met de gegevensverwerking worden gevraagd (d.w.z. hun akkoord bv. via het aanvinken van het controlevakje of bevestiging via een knop geven) is de rechtsgrond van de verwerking art. 6 lid 1 sub. a., art. 7 AVG.

Voor een gedetailleerde voorstelling van de betreffende verwerkingen en weigeringsmogelijkheden (Opt-Out), verwijzen we naar de hieronder gelinkte gegevens van de aanbieders.

Ook in het geval van vragen om inlichtingen en het uitoefenen van gebruikersrechten wijzen we erop dat deze het best bij de aanbieders uitgeoefend kunnen worden. Enkel de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct overeenkomstige maatregelen treffen en inlichtingen geven. Indien u toch hulp nodig hebt, kunt u met ons contact opnemen.

Linkknoppen naar sociale netwerken en mailprogramma’s

Sie haben die Möglichkeit auf unserer Webseite über externe Links, Inhalte per Mail oder auf sozialen Netzwerken zu teilen. Sollten Sie dies nutzen, so werden Sie durch Anklicken des Buttons auf die Seiten des jeweiligen Anbieters geleitet. Dabei werden entsprechende Nutzerinformationen weitergegeben.

Falls Sie während der Benutzung unserer Seite auf einem dieser sozialen Netzwerke mit Ihrem Konto angemeldet sind und unsere Inhalte teilen möchten, so werden diese Informationen mit Ihrem jeweiligen Konto verknüpft. Wir als Betreiber haben keinen Einfluss auf die Daten, welche durch Link-Buttons an entsprechende Server vermittelt werden. In der Regel wird die IP-Adresse übertragen.

Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Daten entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters:

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=fl
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Google+: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google-Maps

Op onze website plaatsen we Google Maps voor de weergave van onze locatie, voor het zoeken naar handelaars alsook voor het opstellen van een routebeschrijving. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, vervolgens gewoon „Google“ genoemd.

Door de certificering volgens het EU-US-Privacyschild („EU-US Privacy Shield“) garandeert Google, dat de privacyvereisten van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de VS in acht genomen worden.

Om de weergave van bepaalde teksten op onze website mogelijk te maken, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS opgebouwd.

Voor zover de in onze website geïntegreerde componenten Google Maps oproepen, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat op. Om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving op te stellen, worden uw gebruikersinstellingen en -gegevens verwerkt. Hierbij kunnen we niet uitsluiten dat Google servers in de VS inzet.

Rechtsgrond is art. 6 lid 1 sub. f) AVG. Ons rechtmatige belang ligt bij de optimalisatie van de functionaliteit van onze website.

Door de op die manier tot stand gebrachte verbinding kan Google bepalen vanaf welke website uw aanvraag gestuurd is en naar welk IP-adres de routebeschrijving overgedragen moet worden.

Voor zover u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van de cookies door de overeenkomstige instellingen in uw internetbrowser te verhinderen. Details hierover vindt u hierboven onder het punt “Cookies”.

Bovendien verloopt het gebruik van Google Maps alsook van de via Google Maps gevraagde informatie volgens de Gebruiksvoorwaarden van Google en de Algemene voorwaarden voor Google Maps.

Bovendien biedt Google op
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy

meer gedetailleerde informatie aan.

Bron: Muster-Datenschutzerklärung van de Anwaltskanzlei Weiß & Partner

YouTube

Op onze internetpagina maken we gebruik van YouTube. Dit is een videoportaal van YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, hierna gewoon „YouTube“ genoemd.

YouTube is een dochterbedrijf van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna gewoon „Google“ genoemd.

Door de certificering volgens het EU-US-privacyschild („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google en daardoor ook het dochterbedrijf YouTube, dat de privacyvereisten van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de VS in acht genomen worden.

We gebruiken YouTube in verband met de functie “Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” om u video’s te kunnen tonen. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 sub. f) AVG. Ons rechtmatige belang ligt bij de kwaliteitsverbetering van onze website. De functie “Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” zorgt er volgens YouTube voor dat de hieronder nog nader bepaalde gegevens enkel dan naar de server van YouTube doorgestuurd worden als u een video ook daadwerkelijk start.

Zonder deze “Uitgebreide privacybescherming” wordt er verbinding met de server van YouTube in de VS gemaakt zodra u één van onze internetpagina’s waarop een YouTube-video geïntegreerd is, oproept.

Deze verbinding is vereist om de betreffende video op onze internetpagina via uw internetbrowser te kunnen weergeven. Hierdoor registreert en verwerkt YouTube minstens uw IP-adres, de datum en het tijdstip alsook de door u bezochte internetpagina. Bovendien wordt er een verbinding met het reclamenetwerk “DoubleClick” van Google gemaakt.

Indien u tegelijkertijd bij YouTube ingelogd bent, wijst YouTube de verbindingsinformatie aan uw YouTube-account toe. Als u dat wilt verhinderen, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij YouTube afmelden of de overeenkomstige instellingen in uw YouTube-gebruikersaccount uitvoeren.

Voor de functionaliteit alsook voor analyse van gebruiksgedrag slaat YouTube continu cookies via uw internetbrowser op uw eindapparaat op. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de opslag van de cookies door een instelling in uw internetbrowser te verhinderen. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder “Cookies”.

Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens alsook uw betreffende rechten en beschermingsmogelijkheden houdt Google in de op
https://policies.google.com/privacy
oproepbare privacyverklaringen beschikbaar.

Bron: Muster-Datenschutzerklärung van de Anwaltskanzlei Weiß & Partner

Privacyrechten

U kunt te allen tijde inlichtingen over de door ons over u opgeslagen gegevens ontvangen (recht op inlichting).
Verder hebt u het recht op correctie, het recht op wissen/vergeten worden, het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid alsook het recht op klagen bij een toezichtsinstantie.

Verder kunt u te allen tijde uw toestemming tot verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons herroepen. Indien nodig schrijft u onze privacyverantwoordelijke mevrouw Delphine Wuidart, 27, Rue de Steinfort, L-8366 HAGEN, +32 2 888 16 49 aan.

E-Mail

Vragen, voorstellen, klachten

Als u vragen over onze aanwijzingen over gegevensbescherming of over de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt, kunt u zich eveneens direct tot onze privacyverantwoordelijke richten. Zij staat ook in het geval van vragen om inlichtingen, voorstellen of bij klachten als contactpersoon tot uw beschikking.